Flags, scarves, hats processing; Sales: general merchandise, hardware, glass products, stationery, plastic products, leather products, metal materials; wholesale: import and export goods, technology import and export
Vriendelijke kwaliteit kersttuinvlag voor promotie
Rol over de afbeelding om in te zoomen
×
Vriendelijke kwaliteit kersttuinvlag voor promotie
Delen naar:
China Zhejiang
VIP [VIPfirst8year] index:7
Voorschot betaald 0.00 $Deposit paid
Contact opnemen met de verkoper
TEL:86-579-85456002
Mobiele telefoon:86-15958929935
E-mail:hotsalejf@gmail.com

Vriendelijke kwaliteit kersttuinvlag voor promotie

Min.Order:
1 Pieces


MaaT: 30*45Cm

BeTaalmeThode
We aCCepTeren alleen esCrow, CrediTCard, wesTern union.
Gelieve Te beTalen bInnen 7 dagen na besTellIng.

Verzendvoorwaarden

STandaard serviCe is ChIna PosT luChTposT of hong kong na de luChTposT.

Versnelde serviCe is ChIna PosT EMS.

We verzenden maandag - ZaTerdag behalve feesTdagen. STuur ons een e-mail voor uw beTalIng als u heT verzendadres wilT wijzigen.

STandaardserviCe duurT ongeveer 18-25 werkdagen. Houd er rekenIng mee daT deze serviCe nieT TraCeerbaar is.

Versnelde serviCe duurT ongeveer 10-15 werkdagen. HeT is TraCeerbaar op de websiTe van uw landposTkanToor of (ChIna ems websiTe).

De leverTijd Tijdens heT vakanTieseizoen (KersTmis, ChInees Nieuwjaar eTC) Kan langer zijn dan normaal. Voeg nog 5-10 dagen Toe als een verTragIng.

ReTourneerT Termijn

In heT geval daT u een arTikel meT gebreken heefT onTvangen, heefT de klanT ToT 7 dagen na de daTum van onTvangsT om TerugbeTalIng of vervangIng voor een nieuwe aan Te vragen.

In heT geval u een verkeerd arTikel hebT onTvangen, moeTen arTikelen In de origInele en ongebruikTe sTaaT worden gereTourneerd en moeTen ook In de origInele doos en verpakkIng zijn.

We sTaan ​​geen TerugbeTalIngen of uiTwisselIngen Toe vanwege een andere menIng. Lees alsjebliefT alle besChrijvIngen als leidraad voordaT je biedT. Terwijl elke sTap is genomen om ervoor Te zorgen daT we heT juisTe arTikel verzenden, zal er een gelegenheid zijn wanneer u ITem.s onTvangT die afwijken van de besChrijvIng. In daT geval vragen we u onmiddellijk ConTaCT meT ons op Te nemen om de siTuaTie Te verhelpen. Uw Tevredenheid is belangrijk voor ons en wij waarderen uw bedrijf.

Over ons

We zijn momenTeel gespeCialiseerd In dames- en kIndermode. We waarderen elke Individuele klanT evenals een grooThandelklanT. Ons magazijn bevIndT ziCh In yiwu, de grooTsTe markT voor kleIne waren In ChIna. We bieden onze klanTen geweldige besparIngen In vergelijkIng meT prijzen die worden aangeboden door TradiTionele reTailers voor vergelijkbare of idenTieke produCTen. Wij bieden naTive-Sprekende klanTenserviCe In heT Engels, Frans en ChInees.

Aarzel nieT om ConTaCT meT ons op Te nemen voor en na uw aankoop; We zijn Toegewijd aan uw 100% klanTTevredenheid. We sTeunen onze ToewijdIng meT uiTsTekende serviCe, 100% volledige geld Terug en een klanTTevredenheidsgaranTie.

Bied meT verTrouwen!


Beoordelingen worden geladen ...